0%
خدمات ما

دپارتمان روانشناسی صنعتی  / سازمانی

روانشناسی صنعتی / سازمانی امروزه تبدیل به یک رشته جهانی شده است شاخه ای از علم روانشناسی است و تمرکزش توجه به جنبه انسانی سازمان هاست که تامین کننده مهارت انسانی برای مدیران و کلیه کارکنان یک سازمان می باشد.

 این شاخه روان شناسی  در پی کسب دانش در خصوص همه جنبه های رفتار آدمی در محیط های سازمانی از قبیل ارتباطات، انگیزش، رهبری، گزینش افراد، رفع بحران های فردی و تیمی و ... می باشد و هدفش ایجاد یک محیط کار سالم تر و اثربخش تر برای ارتقا سطح بازدهی عملکرد کارکنان و بهره وری می باشد

خدمات روانشناس صنعتی /سازمانی

  • برگزاری آزمونهای پایش سلامت عمومی کارکنان با هدف ارتقای بهره وری وکاهش هزینه های درمانی سازمان ها
  • برگزاری دوه های آموزشی وروان شناختی باهدف پیشگیری از بروز مشکلات روان شناختی کارکنان ومدیران وخانواده ها
  • طراحی نظام گزینش کارمند به همراه آزمون های جذب و استخدام و مصاحبه
  • اجرای آزمون های روانشناختی و تحلیل نیمرخ روانی با هدف تناسب شغل و شاغل و توسعه فردی
  • تحلیل ماهیت مشاغل (آنالیز مشاغل)
  • تیم سازی و  تعیین نقش افراد بر اساس تیپولوژی فردی
  • اندازه گیری فرسودگی و استرس شغلی و ارائه راهکارهای بهبود با هدف حفظ امنیت شغلی
  • نگرش سنجی با متدهای نوین