0%
باج گیری عاطفی

باج گیری عاطفی

 

* وقتی اطرافیان از ترس، تعهد و احساس گناه برای استثمار شما استفاده می کنند *

آیا نزدیکان شما:
* تهدیدتان می کنند که اگر آنچه را از شما می خواهند انجام ندهید، زندگی تان را دشوار خواهند ساخت؟
* مستقیم یا غیرمستقیم به شما می گویند که اگر به آنها توجهی نکنید، به خودشان آسیب می رسانند و یا دچار افسردگی می شوند؟
* هر زمان که از آن ها اطاعت می کنید تحسینتان می کنند و هر زمان که نمی ...