0%
زنان نگران

زنان نگران

* نگذاریم که نگرانی و اضطراب روی روابط زناشویی،کار و تفریح ما اثر نامطلوب برجا گذارد *

- آیا پیوسته نگران بروز حوادثی هستید که امکان وقوعشان بعید است؟
- آیا تحت تأثیر نگرانی، خواب راحت از شما سلب شده است؟
- آیا از شدت نگرانی بیمار شده اید؟
- آیا گرایش شما به نگرانی روی کار و روابطتان تأثیر می گذارد؟
- آیا نگران نگرانی هستید؟

اگر جواب های شما مثبت است، با نگرانی مشکل ...