0%
قانون توانگری

قانون توانگری

قانون خلاقیت این است که به جای این که آرزوهای دیرین خود را با این بهانه که رویاهایی محال هستند سرکوب کنید، به طرزی سازنده به آنها بنگرید. یعنی بدانید که آرزوهای راستین شما چیستند، و آنگاه از آرزوهایتان فهرستی تهیه کنید. به طور منظم به سراغ آنها بروید و در صورت لزوم آنها را عوض یا جابجا کنید. وقتی آرزوهایتان را می نویسید، جایگاه ذهنی آنها را نیز منظم می شود»
در سالهای اخیر، چه بسیار درباره اندیشه مثبت شنیده اید. منظور از « اندیشه توانگر » اندیشه یی است که فزونی و نشو و نمو و کامیابی و دولت و شوکت و ثمرات نیکو به بار آورد.
این کتاب به سادگی نشان می دهد که چگونه اندیشه توانگر به افراد بیشمار از همه سطوح زندگی کمک کرده است. وانگهی نشان می دهد که اندیشه توانگر چگونه می تواند شما را نیز یاری کند. همچنان که با این کتاب پیش می روید، خود به خود قدرت « اندیشه توانگر» شما نیز افزایش می یابد. آنگاه تقریبا به آسانی ثمرات شکوهمند آن را درو می کنید.