0%
با کودکم چگونه رفتار کنم

با کودکم چگونه رفتار کنم

بیش از 1200 راه کار علمی و مؤثر برای حل مشکلات کودکان از تول تا 12 سالگی

این راهنمای کاربردی برای حل بیش از هزار مشکل شایع و معمول کودکان نوشته شده است.
نویسندگان این کتاب عبارتند از یک روانشناس، یک مشاور آموزش و یک آموزگار که همگی خود پدر و مادرند.
این راه‌حلها، فقط نظریه نیستند، بلکه کاملا در عمل آزموده و تجربه شده‌اند.
پدران و مادران باید باور کنند که میتوان رفتار کودکان و نوع نگرش آنها را تغییر داد و در نهایت به شخصیت آنها شکل مطلوب و مناسب بخشید.

زیر نظر دکتر محمد ولی سهامی (فوق تخصص روان پزشکی اطفال و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران